09-17 - Taste of Smyrna - Smyrna, GA - cathyanddave