08-00 - Neal's Birthday - Smyrna, GA - cathyanddave