2008-07-14 - Tree Work - Smyrna, GA - cathyanddave