09-23 - LEGO Creations - Smyrna, GA - cathyanddave