09-12 - BBQ Festival - Atlanta & Smyrna, GA - cathyanddave